Gội

Tác giả:

Hạt chữ nảy mầm xanh luống tuổi
Mơ bạc đầu gội bướm bay xuân

Thảo luận cho bài: "Gội"