Gội đầu

Tác giả:

Em đãi sỏi chân cầu
Tóc xanh dầu bụi lấm
Đừng mượn sông gội đầu
Tội lòng xuân vương vấn

Mình anh
lĩnh án
gầu sòng
tát quạnh
Biển Đông

Thảo luận cho bài: "Gội đầu"