Gọi đò

Tác giả:

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
(Tú Xương)

Quên đã bỏ nhau đi
Bãi nhớ còn vũng lại
Con nước mơ cơn
tình lấp khôn đầy
Sao trũng mắt đồng chiêm…
Ếch gọi đò

Gốc bưởi hẹn trăng mờ sông bến lở
Hoa áo trắng học trò
hương tuổi mụ về đâu
Biển tín dụng xanh
vỗ nợ sóng bạc đầu
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Gọi đò"