Gội tóc nơi trọng điểm

Tác giả:

Hố bom thành giếng mát
Sợi tóc dài quá lưng
Chải dần từng sợi một
Cho bõ ngày gian truân
Viết khoảng giữa năm 70

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Gội tóc nơi trọng điểm"