Gửi bạn bài 2

Tác giả:

Đêm ngày mơ tưởng mặt Hồng Lam
Nếu hoá thân làm ngọn gió nam,
Thổi miết một hơi về tận Nghệ,
Câu thơ bầu rượu, họp anh em.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Gửi bạn bài 2"