Gửi bạn bài 3

Tác giả:

Ước ao gió thổi Bác vào kinh,
Gió thổi Nam hoài, quá bực minh
Nếu có tàu bay lên vặn miết,
Trong ba mươi phút tới thành Vinh.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Gửi bạn bài 3"