Gửi bạn ở Cao Xá sau khi từ biệt

Tác giả:

Tương phùng loạn hậu lão tương thôi,
Khiển quyển ly tình tửu sổ bôi.
Dạ tĩnh Vân Am thuỳ thị bạn,
Nhất song minh nguyệt chiếu hàn mai.

Dịch nghĩa

Sau lúc loạn ly gặp nhau thì đều đã già
Cùng nhau uống vài chén rượu để thắt chặt mối tình ly biệt
Đêm thanh vắng ở Am Mây biết lấy ai làm bạn
Chỉ vầng trăng sáng ngoài cửa sổ rọi bóng vào gốc mai lạnh

 

Nguồn: Hoàng Việt thi văn tuyển, NXB Văn học, 2007

Thảo luận cho bài: "Gửi bạn ở Cao Xá sau khi từ biệt"