Gửi bạn Phương Đình

Tác giả:

Thập niên ác bút phí quang âm
Đồ bão tiên ưu hậu lạc tâm
Thân sự dữ vân tranh tụ tán
Thế cơ như thủy trục thăng trầm
Cố viên cúc tĩnh thu ưng trưởng
Tiểu các mai hàn dạ độc ngâm
Tự tiếu đa tình tiêu vi đắc
Phù danh hoàn khước ngộ tri âm.

Thảo luận cho bài: "Gửi bạn Phương Đình"