Gửi Bức Thư Sang

Tác giả:

Gửi Bức Thư Sang

( Dân Ca )


Quan Họ Bắc Ninh


Gửi bức ơ thì thư í i i sang , ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi rồi ì, gửi bức ớ thì thư í i i sang ứ hự. Sang ơ ờ ớ thư là thư song bên có nói i, sang ơ ò ớ thư là thư song bên có nhắn i, nhắn nhủ có a mấy nhời ì, ấy mấy í i i nhời, riêng lại á hài sầu riêng, riêng ơi riêng hỡi ớ hời, ấy riêng hời, riêng em hỡi ớ hời sầu riêng ì í i.

Ngả ngả thì nghiêng í i i nghiêng, ấy mấy đồng là đồng ứ hự tiền ì, ngả ngả thì nghiêng í i i nghiêng ứ hự. Khen ơ ò ớ ai là ai song bên khéo xếp i, khen ơ ờ ớ ai là ai song bên khéo đặt i, xếp đặt có a trăm chiều ì, ấy trăm í i i chiều, nghiêng lại á hài hoàn nghiêng, nghiêng ơi nghiêng hỡi ớ hời, ấy nghiêng hời, nghiêng em hỡi ớ hời hoàn nghiêng ì í i.

Chiếc đũa thì tre í i i non, ấy mấy đòng là đòng ứ hự đòng ì, chiếc đũa thì tre í i i non ứ hự. Xem ơ ờ ớ ai là ai song bên khéo uốn i, xem ơ ờ ớ ai là ai song bên khéo vót i, uốn vót có a trăm chiều, ấy trăm í i chiều, vênh lại á hài hoàn vênh, vênh ơi vênh hỡi ớ hời, ấy vênh ì hời, vênh em hỡi… ớ hời… hoàn vênh… ì… í…


Thảo luận cho bài: "Gửi Bức Thư Sang"