Gửi Cố Nhân

Tác giả:

Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!
Áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi
Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa
Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi….

Thảo luận cho bài: "Gửi Cố Nhân"