Gửi hận (theo ý cổ) kỳ 2

Tác giả:

Dư sinh ky bạn chỉ vi danh,
Cánh trước ly tư nhất đoạn tình.
Kết tập vị trừ ưng nhĩ nhĩ,
Si tâm tương chiếu nại khanh khanh?
Hoàng hoa sương lý tha thì lệ,
Bạch nhạn phong tiền cựu lữ thanh.
Hàn diệp thu vân vô hạn sự,
Bất kham đề oán mãn giang thành.

Dịch nghĩa

Đời ta bị ràng buộc chỉ vì chút danh nhỏ,
Lại vương thêm một mốt tình thương nhớ biệt ly.
Thói quen chưa bỏ hết, đành hãy như thế,
Lòng ngây thơ đã hiểu thấu nhau, nhưng biết làm sao hỡi mình?
Hoa vàng đẫm sương, tưởng nhớ ngấn lệ ngày trước,
Nhạn trắng kêu trước gió, mơ màng tiếng bạn gọi mình.
Lạ rụng mây thu, kể ra biết bao nhiêu chuyện,
Không nỡ đem nỗi oán hờn mà đề khắp chốn giang thành!

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Gửi hận (theo ý cổ) kỳ 2"