Gửi Lê Bảo Xuyên đi quân thứ ở Trấn Tây

Tác giả:

Chinh nhân đầu bạch vị quy lai,
Hán thuỷ quan san hoạ giốc ai.
Tức chiến dao truyền tam đạo hịch,
Tư hương khước vọng tứ thành đài.
Thanh thu cựu xã tằng khan yến,
Hàn dịch tiên xuân dĩ báo mai.
Thánh chủ tức kim vô khí vật,
Hải ngung tân phóng trọng tường hồi.

Lê Bảo Xuyên: xem chú thích bài “Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận”. Trấn Tây: địa danh triều Nguyễn, chỉ khu vực biên giới phía Tây Nam Bộ. Trên bản đồ Việt Nam thời Minh Mạng, thành Trấn Tây nằm trong đất Campuchia.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Gửi Lê Bảo Xuyên đi quân thứ ở Trấn Tây"