Gửi Lê Hy Vĩnh kỳ 1

Tác giả:

Trữ phúc biên sinh tứ,
Tiềm tâm Đổng tử duy.
Cổ thư tồn cổ đạo,
Ngô hữu tức ngô sư.
Dụng chuyết hà thương nhã,
Đam nhàn bất tự khi.
Nhất sàng chân tỉnh sự,
Khả thị uý nhân tri.

Lê Hy Vĩnh tức Lê Duy Trung (1795-1863), người làng Thượng Phúc, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Nội, nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đỗ cử nhân khoa Giáp Ngọ (1834), tiến sĩ khoa Mậu Tuất năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), là bạn thân với tác giả.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Gửi Lê Hy Vĩnh kỳ 1"