Gửi Lê Hy Vĩnh kỳ 2

Tác giả:

Vi khách dị qua nhật,
Ngôn giao năng kỷ nhân?
Gia kê bất khả yếm,
Dã hạc cố nan thuần.
Sơn ám vân thường vũ,
Hải minh phong dục trần.
Hám vi trường diện tự,
Đồ khủng cách phương lân.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Gửi Lê Hy Vĩnh kỳ 2"