Gửi người con gái xóm Đông kỳ 2

Tác giả:

Đôi ta giao ước với tơ hồng,
Vàng đá đinh ninh đã quyết lòng
Chén dặn trên soi thời nhật nguyệt,
Lời nguyền dưới xét có non sông,
Liễu đào đông cựu lai như nhất,
Mai trúc xuân tân nối chữ đồng.

Một bức tờ này lòng gắn bó,
Gìn vàng giữ ngọc để cam công.

Thảo luận cho bài: "Gửi người con gái xóm Đông kỳ 2"