Gửi Người Tạc Tượng

Tác giả:

Làm cho gỗ phải tượng hình
Làm cho đá phải biết mình tương tư

Bàn tay năm ngón chân như
Vật vô tri hát lời thơ tỏ tình

Thảo luận cho bài: "Gửi Người Tạc Tượng"