Gửi Ông Thủ Khoa Phan (1)

Tác giả:

Mấy năm vượt bể lại trèo non

Em hỏi thăm qua bác hãy còn
Mái tóc Giáp Thìn đà nhuộm tuyết (2)
Ðiểm đầu Canh Tý chửa phai son (3)
Vá trời gặp hội mây năm vẻ
Lấp bể ra công đất một hòn
Có phải như ai mà chẳng chết ?
Giương tay chống vững cột càn khôn.

(1) Bài thơ này viết về cụ Phan Bội Châu
(2) Giáp Thìn: năm 190, năm cụ Phan Bội Châu xuất dương
(3) Canh Tý: năm 1900, năm cụ Phan Bội Châu đỗ thủ khoa trường Nghệ An.

Thảo luận cho bài: "Gửi Ông Thủ Khoa Phan (1)"