Gửi ông Trần thiêm sự bộ công kỳ 1

Tác giả:

Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 1

Thanh sơn ngoại hữu bất quy nhân,
Sơn bắc sơn nam tẫn bạch vân.
Thất nguyệt hựu phùng thu đáo nhãn,
Thiên nhai không đới lão tuỳ thân.
Bách niên cổ luỹ yên hà hợp,
Nhất đới hàn sa thảo thụ phân.
Ỷ biến lan can vô dữ ngữ,
Kỷ hồi kinh toạ ức Trần Tuân.

Thảo luận cho bài: "Gửi ông Trần thiêm sự bộ công kỳ 1"