Gửi ông Trần thiêm sự bộ công kỳ 2

Tác giả:

Thanh phong niểu niểu tự giang tân,
Minh nguyệt thanh sơn thướng hải tần.
Nan đắc tương phùng như thử dạ,
Khả liên đồng thị vị quy nhân.
Âm phù” tuế vãn sinh tiên đố,
U thất thu hàn hiện quỷ lân.
Dạ độc minh minh “Chiêu Ẩn phú“,
Hồng sơn tàm phụ nhất sơn vân.

Thảo luận cho bài: "Gửi ông Trần thiêm sự bộ công kỳ 2"