Gửi ông Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu

Tác giả:

Tôi bác, sao mà bác tú ơi
Cùng tên, ta lại ở đôi nơi!
Khói mây non Tản tôi gầy lắm
Bơ sữa thành Long bác béo hoài
Cốt có rượu thơ người sống nổi
Quản chi mưa gió cuộc đời trôi
Thơ này Hiếu gửi đăng “Phong hoá”
Hiếu có thanh nhàn thử hoạ chơi
(Phong hoá, 1934)

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Gửi ông Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu"