Gương Sáng Lê Lai

Tác giả:

Gương Sáng Lê Lai

Văn Giảng


Đoàn quân xâm lăng dồn dập cùng đi gây đao binh, vây kín núi Chí Linh.
Quân dân ta tuy hao mòn tiến không lui quyết sống còn,
Cùng nhau tung hoành một phen liều chết.

Lê Lai quyết liều mình, nguyền một lòng vì dân hy sinh,
đem thân cho giặc xé, chết không nề,
máu Việt dâng cho non sông.

Kìa gương hy sinh muôn đời toàn dân ta noi theo, cương quyết lúc biến nguy .
Khoác áo vua, quyết không hàng đánh giết tan bao quân Tàu,
toàn dân nước Nam ghi lòng ơn sâu.

 

Thảo luận cho bài: "Gương Sáng Lê Lai"