Gương treo nhật nguyệt

Tác giả:

Sáu chục thành nghiêng đón Nữ vương,
Em theo chị… cũng gái phi thường!
Một phen bóng ngọc nhòa sông Cấm,
Nước Việt hai vầng đẹp mãi gương.

Thảo luận cho bài: "Gương treo nhật nguyệt"