Gương

Tác giả:

Hay em biến trong gương
một người giống em
trở lại
Má má môi
mà mỗi mãi xa

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Gương"