Hạ nhật 夏日 • Ngày hè

Tác giả:

Khinh phong nộn thử hạ chi sơ,
Đại tuý cuồng ngâm độc hữu dư.
Thị phụ thừa bàn cung thục lệ,
Điền ông phát cẩu mại tiên ngư.
Túc tinh sạ khởi nhất văn trĩ,
Cựu cú vị vong tần kiểm thư.
Bồng tất thử gian dung lão bệnh,
Thê thê trần lộ cánh hà như?

Bản dịch của Đặng Đức Tô

Nắng hoe gió nhẹ buổi hè vào,
Mình lão thơ ngông chén lại hào,
Vải chín, bà hàng bưng quả biếu,
Cá tươi, lão giặm nhắc nơm chào.
Nghe chim giữa lúc vừa say dậy,
Giở sách ôn câu chửa nhãng nào.
Tranh, nứa đủ vui khi tuổi tác,
Đường đời tất tả nữa ra sao?

Thảo luận cho bài: "Hạ nhật 夏日 • Ngày hè"