Hạ nhật ngẫu hứng 夏日偶興 • Vịnh mùa hè

Tác giả:

Bất kham hạ nhật vọng tu đồ,
Bình nhật lăng vân chí khí cô.
Phúc chiểu lục tần khiêu nhất lý,
Đương môn thuý trúc vũ song hồ.
Uyên Minh ngâm hứng sỉ quy tửu,
Tử Hậu hoàn khê tẫn vị ngu.
Nhàn toạ phương tương thủ bôi chước,
Vũ tòng đông chí hảo phong câu.

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Biếng trông trời hạ nước non xa,
Ý khí ngày thường nghĩ đã trơ.
Cá vượt khóm rau lên mặt nước,
Bướm len lá trúc lượn rèm thưa.
Thơ Đào cửa miệng đưa câu rượu
Xóm Liễu quanh khe chịu tiếng khờ.
Nhân hứng cũng vừa toan cất chén,
Sấm đông rầm rập gió nồm đưa.

Thảo luận cho bài: "Hạ nhật ngẫu hứng 夏日偶興 • Vịnh mùa hè"