Hà Thành hiểu vọng

Tác giả:

Bốn bề hàng phố tiếng xôn xao,
Giở dậy mà xem những thế nào?
Lục sở bày trò trong rạp tối,
Tam tài cờ cắm ngọn thành cao.
Giày Tàu bít gót, Ngô đi bãi,
Váy lĩnh phơi trôn, đĩ rửa hào.
Nhuốm, vện, khoang, vằn… vô số chó,
Ra tuồng đắc ý chạy xôn xao.
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1820), NXB Văn học, 1984, tr. 498

Thảo luận cho bài: "Hà Thành hiểu vọng"