Hai câu

Tác giả:

Ở trên còn có tình thương
Đời là cô đảo, trùng dương là tình.

Thảo luận cho bài: "Hai câu"