Hai Chú Gà Con

Tác giả:

Hai Chú Gà Con

Lê Cao Phan


Hai chú gà con đi chơi với nhau
Chú che cái dù, chú đội mũ trên đầu
Ðang nói chuyện vui tay trong cánh tay
Ngó hai chú gà ra bạn thân ai tày, nào hay …

Đâu thấy đàng xa có con giun khá to
Chú quăng cái dù, chú liệng mũ co giò
Tay đã rời tay, mạnh ai nấy xới
Cả hai té nhào lao (?) mình thật vui !

Thảo luận cho bài: "Hai Chú Gà Con"