Hai Đàng

Tác giả:

đàn bà hại chết đàn ông

đàn ông buồn rũ nếu không đàn bà
đàng nào thì cũng là đàn
thì thôi, cứ để hai đàng gặp nhau!

– Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam – 

Thảo luận cho bài: "Hai Đàng"