Hai danh hiệu

Tác giả:

Người con trai miền Bắc có một danh hiệu thứ hai mình đánh giặc ở phương Nam
Tên vay mượn góp phần xương máu nhất
Tên giả khắc rõ ràng trên bia đục bằng tôn
Còn tên thật khắc chìm dâng Tổ quốc.

Thảo luận cho bài: "Hai danh hiệu"