Hại Ðời Nhau Chi

Tác giả:

Hại Ðời Nhau Chi

Long bào rách đã te tua
Niềm tin thất tán sau mùa giao bôi
Kể như thảm bại đủ rồi
Níu nhau chi nữa, hại đời nhau chi

 

Nàng ơi, yên dạ cách gì
Trái tim mắc gió đôi khi giết chàng

Thảo luận cho bài: "Hại Ðời Nhau Chi"