Hai giọt lệ

Tác giả:

Giọt lệ thu kia vẫn đượm sầu
Cánh chim Linh Phượng biết về đâu
Đài gương nhạt phấn phôi pha nét
Viện sách tàn hương lạnh lẽo màu
Cõi bắc trời nam hai giọt lệ
Đông hồ Tương phố một dòng châu
Đoạn trường gặp gỡ năm canh mộng
Một hội thương tâm một dịp cầu

Giọt lệ thu
Tác phẩm của nữ sĩ Tương Phố.

Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Hai giọt lệ"