Hai ngày tuyệt thực

Tác giả:

Giờ thụ trai không điểm nữa rồi
Can trường duy có nước mà thôi
Lửa mười phương sẵn nung tâm trí,
Khoảnh khắc làm cho nước cũng sôi.
14-12-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Hai ngày tuyệt thực"