Hai Người Lính

Tác giả:

Hai Người Lính

Bùi Phạm Thành & Mỹ Hương


Trình bày:
Bùi Phạm Thành


 

Thảo luận cho bài: "Hai Người Lính"