Hái trên trời

Tác giả:

Mẹ già chạy gạo nuôi anh từng ngày từng buổi
Một tháng bao lần ngô ghế theo khoai
Thế mà anh đi tìm nắm cỏ tiên để hái
Mẹ cần ăn, anh cho nắm cỏ hái trên trời!
1986
Rút trong tập nháp Thơ rộng khổ – thơ cầm tay

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Hái trên trời"