Hai Vịnh…

Tác giả:

Chiều nay quay trở lại
biển vẫn rộng nơi này
nước vẫn xanh, sóng bạc
đầu nhớ, thuyền không hay.

Cát vàng, rong ẩm ướt
gọi nắng đến hong khô
lòng thuyền trên cạn nứt
có mong nắng bao giờ…

Chiều nay quay trở lại
thuyền và biển xa nhau
một trên bờ ngây dại
một gọi nhớ bạc đầu

Thảo luận cho bài: "Hai Vịnh…"