Hầm rượu nho

Tác giả:

Rượu nho uống duới hầm
Lấy từ thùng năm trước
Hầm rượu mờ khói thuốc
Bên ngoài tươi nắng xuân

Môi son và hạnh phúc
Xui nhớ lại quê nhà
Xuống hầm đêm bom dội
Con rúc vào tay cha.
(Hungari 1973)

Thảo luận cho bài: "Hầm rượu nho"