Hàm Xôi Phá Xa

Tác giả:

Hàm Xôi Phá Xa

Ngoại Quốc


Phạm Đình Chương


Lời Việt: Phạm Đình Chương
lời Việt viết khoảng năm 1952 khi mới đến “nắng đẹp miền Nam”

Hát theo điệu bài “El Manisero (The Peanut Vendor)”

Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn

Lạc rang !
Lạc tôi rang rất thơm và ngon
Ai mua ra mua
Lạc tôi rang vừa thơm vừa ngon
Lại tốn ít tiền !

Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn

Đậu phọng tôi rang vừa thơm, vừa ngon
Đậu phọng tôi rang lại có húng lìu

Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn

Này ông kia béo, đẹp, tươi
Vì ăn lạc rang
Còn cô kia ốm gầy nhom
Vì không ăn lạc rang
Nào họp tới mà ăn . . . cho tươi . . . cuộc . . . đời . . .

Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn
Ai . . . lạc rang !
Mới ra thơm ròn . . .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

 

Thảo luận cho bài: "Hàm Xôi Phá Xa"