Hang Cắc Cớ

Tác giả:

Trời đất sinh ra đá một chòm
Nứt làm đôi mảnh hổng hòm hom
Kẽ hầm rêu mọc trơ toen hoẻn
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm
Con đường vô ngạn tối om om
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm
(Bản khắc 1922)

Khảo dị: bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh hang Cắc Cớ
Câu 2: Nứt ngang một lỗ hỏm hòm hom
Câu 4: Vùng gió thông reo vỗ thập thòm

Tên một cái hang ở trong núi Chùa Thầy.
Núi Chùa Thầy có hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội Chùa Thầy
Gái chưa chồng nhớ ngày mà đi…

Thảo luận cho bài: "Hang Cắc Cớ"