Hàng Cố Nhân

Tác giả:

Tơ hồng dệt tấm lụa hồng
Có đàn ô thước về đồng cỏ hoang
Khi ta làm thơ điêu tàn
Có người vừa bước lên hàng cố nhân

Thảo luận cho bài: "Hàng Cố Nhân"