Hạnh phúc nào hơn

Tác giả:

Chữ lựa vần gieo đắc ý rồi
Đèn khêu vừa tỏ nước vừa sôi.
Nhựa say trà ngát thơ cao giọng
Hỏi Chúa Xuân rằng: ai có ngôi?
(Tết Kỷ Dậu)

Thảo luận cho bài: "Hạnh phúc nào hơn"