Hạnh Tâm Khúc

Tác giả:

từ tập THƠ
trăm năm hóa kiếp một giờ,
vầng trăng ta rung bên bờ nguyệt giai.
này nhân gian, sẽ thoát hài.
chân trần. đi. hát vang bài hạnh tâm.
bước ta tìm chốn thục lâm,
đào sâu mộ huyệt, ta nằm tắm sương.

và trong một giấc huỳnh lương,
thấy đời là cuộc hí trường, can qua
Nguyễn Phước Nguyên

 

Thảo luận cho bài: "Hạnh Tâm Khúc"