Hạt Bụi

Tác giả:

Một trăm năm trước ta nào có?

Thế kỷ sau này ắt cũng không!
Ta đến rồi đi và mất dấu
Giữa trời vô tận đất mênh mông!

*Sàigòn 1968

Thảo luận cho bài: "Hạt Bụi"