Hát đôi

Tác giả:

Tặng H. Linh và T. Đĩnh

Em đừng lo anh già
Tóc hoa dù bụi trắng
Gốc trường xanh búp chờ
Vòm mai mơ bật nắng
Một đồi chim líu lo

Em đừng lo anh già
Câu xưa dù bụi trắng
Tay quàng xanh mình thon
Từng con âm hé nắng
Rủ rỉ xuân đầu đường

Sương những chiều buốt nắng
Những đêm tàn trăng suông
Chữ xưa dù bụi nắng
Múa bông em sân buồn

Anh đỏ thổi những dấu hôn tro phủ
Tình đủ đào
đăng vạn mùa hoa

*

Em chẳng lo anh già
Tóc chiều mây xòa trắng
Một vùng mơ xòe hoa
Mộng chuyền bay sẻ nắng
Vườn lung linh phấn ngà

Em lại tung tăng
buổi tình thơ nhỏ
Đuổi bướm dài quay xanh tuổi nhớ
Lốm đốm nhị chiều mai độ hoa
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Hát đôi"