Hãy Tự Giác

Tác giả:

Hãy Tự Giác

Nguyên Thông


Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm tướng giặc trong người đang chuẩn bị tấn công, hãy tự giác đề phòng. Mỗi niệm là địch quân, buông xả địch tan liền, cứ vậy làm chớ quên, tâm sẽ hết buồn phiền. Rồi một ngày, một giờ, một phút, hay một sát na, mình sẽ thấy Đức Phật hiền hoà khai ngộ trong ta.

 

Thảo luận cho bài: "Hãy Tự Giác"