Hãy Vô Ngôn

Tác giả:

Giập đầu vái tạ cô nương đẹp
Dám hỏi bao giờ có đẹp hơn
Miệng ngọc cười xòa lên tiếng đáp
Rằng xin các hạ hãy vô ngôn.

Thảo luận cho bài: "Hãy Vô Ngôn"