Hiểu làm sao nổi

Tác giả:

Người giết người xong chạy tức thì
Mồi ngon chẳng gặm chẳng mang đi.
Rừng sâu cọp đói, nhìn kinh ngạc
Đảo mắt gầm lên, không hiểu chi!
Tháng 9-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Hiểu làm sao nổi"