Hình bóng mất còn

Tác giả:

Quảng-đảo bom thiêu ngọc đá tàn
Bóng ai cầm súng vẫn chưa tan…
Thiếu Lâm chùa cổ, nghe trên vách
Bóng Đạt Ma ngồi bật tiếng than.

Thảo luận cho bài: "Hình bóng mất còn"