Hình đó người đây

Tác giả:

Màn nhựa đầy vơi sóng điện truyền,
Đùi phô ngực hở nét trinh nguyên.
Từ thâu đến phát… hình ai đó
Liệu có già đi một chút duyên?
(10/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Hình đó người đây"