Hiu Hắt Đường Chiều

Tác giả:

Tù ra, bạn cũ hỏi còn ai?

Đứa cõi âm ty, đứa cõi ngoài
Phố cũ đường chiều ta với bóng
Mộng hờ chưa thắm cũng vàng phai!

*Sàigòn 1995

Thảo luận cho bài: "Hiu Hắt Đường Chiều"